projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

O projektu

Sociální partneři,  s vědomím odpovědnosti za otázky zaměstnanosti a sociální politiky, realizují tento projekt za účelem posílení, rozvoje a zvyšování úrovně sociálního dialogu v chemickém průmyslu. Projekt je určen nejen účastníkům, kteří se podílejí na vedení sociálního dialogu v různých úrovních, ale i všem zaměstnancům s aktivním zájmem o témata sociálního dialogu. Projekt si klade za cíl budovat a zvyšovat kapacity sociálních partnerů a posílit spoluodpovědnost za udržení sociálního smíru.

Hlavním cílem projektu je udržení sociálního smíru v chemickém průmyslu v návaznosti na budování, posilování a rozšiřování sociálního dialogu sociálních partnerů v chemickém odvětví. Projekt by měl v maximální míře mj. pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům (respektive odborům jako jejich zástupcům) přizpůsobit se změnám na trhu práce s dopady na firmy chemického průmyslu a zvýšit jejich připravenost na legislativní změny, změny důchodového systému a vstup absolventů na trh práce. Hlavním nástrojem vedoucím k tomuto cíli je využívat, rozvíjet a zvyšovat úroveň vedení sociálního dialogu napříč chemickým sektorem s postižením všech témat, kde je nutno dosahovat konsensu obou sociálních partnerů - od otázek péče o zaměstnance a souvisejících kolektivních smluv přes problematiku zaměstnanosti a výchovy mladé generace až po společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.


Rámcovými cíli projektu jsou:
- budování a rozvoj kapacit sociálních partnerů s rozšiřováním povědomí a znalostí v oblastech s přímým dopadem na vedení sociálního dialogu, oblast pracovně právních vztahů, BOZP a legislativy v oblasti hospodářských a sociálních zájmů sociálních partnerů;
- zvyšování kompetencí partnerů při uzavírání kolektivních smluv na odvětvové a podnikové úrovni a zabezpečení sociálního smíru v organizacích chemického průmyslu;
- zlepšování spolupráce a komunikace mezi zaměstnavateli a zaměstnanci formou sociálního dialogu s cílem dosahování širšího konsensu sociálních partnerů při realizaci politiky zaměstnanosti;
- rozvoj vzájemné informovanosti sociálních partnerů a prezentace jejich postojů.
Uvedené cíle projektu by měly zajistit kontinuitu vedení sociálního dialogu, rozšíření povědomí o všech aspektech sociálního dialogu mezi zaměstnanci a členy odborových organizací a zajistit kontinuitu sociálního smíru ve firmách chemického průmyslu bez ohledu na politické vedení státu.

Akce pořádané v rámci realizace projektu:

 • KA1 - Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu
 • 1.1  Generační tandem - zaměstnanost a obměna generací
 • 1.2  Efektivní komunikace jako základ dialogu sociálních partnerů
 • 1.3  Zaměstnanost, důchody - kam vedou kroky vlády ČR?
 • KA2 - Zaměstnanost mladé generace v chemickém průmyslu jako společný cíl sociálních partnerů
 • KA3 - Kolektivní vyjednávání z pohledu příslušné evropské a národní legislativy
 • KA4 - Sociální dialog jako nástroj realizace společenské odpovědnosti podniků
 • KA5 - Workshop "Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi " 
 • KA6 - Sdílení dobré praxe v rámci sociálního dialogu pro zástupce zaměstnanců
 • KA7 - Konference OS ECHO
 • KA8 - Nadnárodní sociální dialog v chemickém odvětví - mezinárodní výměna zkušeností

 

zavrit